กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
Map Dashboard What NEW! Q&A
:: มีอะไรใหม่ใน HDC
 • เพิ่มการตรวจสอบข้อมูลรายวัน cr. @เอกภาพ ศรีเจริญ นครพนม
 • เพิ่มการตรวจสอบการใช้งาน Data Exchange
 • ปรับ Dashboard
 • ปรับปรุง Data-Exchange งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพิ่มการได้รับ IPV
 • แก้ไขรายงาน การคัดกรอง >> ร้อยละของ Healthy Ageing ที่ร้อยละการประเมินไตรมาส 3-4 คลาดเคลื่อน
 • ปรับปรุง Data-Exchange Service Plan สาขาไต
 • แก้ไขรายงาน OHSP จำนวนคนไข้ (ครั้ง) เฉลี่ย ต่อทันตบุคลากรต่อปี ปรับการนับซ้ำให้ถูกต้องตามนิยาม
 • แก้ไขเพิ่มเมนูการค้นหารายงานใน Dashboard New
 • แก้ไขลบเมนูการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบเดิมออก
 • ปรับปรุงรายงาน Service Plan สาขา DM,HT >> อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ำตาลซ้ำ เนื่องจากมีการคัดกรองซ้ำข้ามไตรมาส ส่งผลทำให้เกิดผลงานเกินเป้าหมาย (เกิน 100%)
 • แก้ไขรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ข้อ B1
 • แก้ไขการแสดงผลรายงาน อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกทุกสิทธิ (คนต่อวัน)