กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
Map Dashboard What NEW! Q&A
:: มีอะไรใหม่ใน HDC
 • เพิ่มรายงาน Service Plan DM/HT -> รายงานผลการคัดกรอง cvd จำแนกตาม score เปรียบเทียบต้นปีกับครั้งสุดท้ายในปีเพื่อประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • เพิ่มรายงาน ServicePlan RDU สรุป รพ.สต. ที่ผ่าน/ไม่ผ่านตัวชีวัดยาปฏิชีวนะ
 • ปรับ/เพิ่มรายงาน Service Plan DM/HT
  (1) ปรับรายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL เพิ่ม B1 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการ เพื่อการดูปริมาณการส่งตรวจไขมัน
  (2) ปรับรายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง เพิ่ม B1 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการ เพื่อการดูปริมาณการตรวจภาวะอ้วนลงพุง
  (3) เพิ่มรายงาน อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  (4) เพิ่มรายงาน อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • ปรับรายงาน ServicePlan RDU ของ รพ.สต. ให้เป็นแบบแยกไตรมาส
 • เพิ่มรายงานการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต จำนวนผู้ป่วยนอก/ใน จิตเวชที่มารับบริการจำแนกรายกลุ่มโรคและสิทธิ
 • ปรับการนับการส่งข้อมูลรายวันให้ถูกต้องมากขึ้น
 • ปรับ Template PAข้อ 20 จากเดิม ผู้ป่วยเบาหวานความดันรายใหม่ เป็น ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
 • ปรับ Data-Exchange พัฒนาการล่าช้า
 • เพิ่มการตรวจสอบข้อมูลรายวัน cr. @เอกภาพ ศรีเจริญ นครพนม
 • เพิ่มการตรวจสอบการใช้งาน Data Exchange
 • ปรับ Dashboard
 • ปรับปรุง Data-Exchange งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพิ่มการได้รับ IPV
 • แก้ไขรายงาน การคัดกรอง >> ร้อยละของ Healthy Ageing ที่ร้อยละการประเมินไตรมาส 3-4 คลาดเคลื่อน
 • ปรับปรุง Data-Exchange Service Plan สาขาไต
 • แก้ไขรายงาน OHSP จำนวนคนไข้ (ครั้ง) เฉลี่ย ต่อทันตบุคลากรต่อปี ปรับการนับซ้ำให้ถูกต้องตามนิยาม
 • แก้ไขเพิ่มเมนูการค้นหารายงานใน Dashboard New
 • แก้ไขลบเมนูการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบเดิมออก
 • ปรับปรุงรายงาน Service Plan สาขา DM,HT >> อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ำตาลซ้ำ เนื่องจากมีการคัดกรองซ้ำข้ามไตรมาส ส่งผลทำให้เกิดผลงานเกินเป้าหมาย (เกิน 100%)
 • แก้ไขรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ข้อ B1
 • แก้ไขการแสดงผลรายงาน อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกทุกสิทธิ (คนต่อวัน)
 • ปรับการประมวลผลรายงาน Service Plan ไตตาม Template
 • คัดกรองไต เงื่อนไข ต้องทั้งจุ่มและเจาะ ในปีงบประมาณ จึงถือว่าคัดกรอง ดังนี้
  (1) ตรวจข้อใดข้อหนึ่งของ microalbumin หรือ macroalbumin หรือ UPCR หรือ ACR (รอรหัส) และ
  (2) ตรวจข้อใดข้อหนึ่งของ creatinine หรือ eGFR
 • นิยามใหม่เรื่องผู้ป่วยไต คือ ผู้ป่วยที่มีรหัสโรคเป็น
  - N181-184
  - N189 ที่มี eGFR < 60
  - E102, E112, E122, E132, E142, N083 หรือ I12*, I13*, I151 หรือ N02*, N03*, N04*, N05*, N06*, N07*, N08*, N11*, N13*, N14*, N20*, N21*, N22*, N23* ที่มี eGFR < 60
 • ปรับการนับคนซ้ำ จากเดิมตัดซ้ำในไตรมาส แต่ไม่ตัดซ้ำคนในปี เป็น ตัดซ้ำทั้งคนในปีและคนในไตรมาส ซึ่งอาจทำให้รายงานปีเก่า เกิดค่า 0 ได้ในช่องรวมทั้งปี